Om u goed van dienst te kunnen zijn, worden binnen Rensis verschillende gegevens over uw kind vastgelegd. Daarom is ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer – de privacy van uw kind –een privacyreglement opgesteld voor de omgang met deze persoonlijke gegevens.

Uw gegevens bij Rensis
De verwerking van uw gegevens verloopt via de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U kunt inzage en/of een afschrift vragen van de gegevens die zijn opgenomen in het dossier van uw kind.

Medewerkers van Rensis gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw gegevens of die van uw kind mogen nooit zonder uw toestemming aan anderen worden gegeven.

Wie krijgen uw gegevens te zien?
Binnen en buiten Rensis worden gegevens die op u of uw kind betrekking hebben, zo nodig aan de volgende personen, afdelingen of instellingen verstrekt:

    • Zorgverleners betrokken bij de directe hulpverlening;
    • Zorgverzekeraars
    • Betrokken ketenpartners

Het privacyreglement
Rensis gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De regels die zij hierbij hanteert, zijn opgenomen in het privacyreglement dat u hier kunt downloaden of opvragen bij Rensis.